คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

อาเซียน

โรงเรียนวัดวังค่า จัดนิทรรศการความรู้สู่อาเซียน โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่้งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

12 สิงหาคม 2555

ผู้ อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 และร่วมกิจกรรมวันแม่กันอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 10 สิงหาคม 2555
คณะครูโรงเรียนวัดวังค่า ศึกษาดูงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ เมืองทองธานี

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 และร่วมกิจกรรมวันแม่กันอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่  10  สิงหาคม  2555
คณะครูศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จังหวัดพิจิตร
นักเรียนโรงเรียนวัดวังค่า เป็นตัวแทน สพท.สท.2 เข้าร่วมการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังค่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางลาวัลย์ ปริเวก รับมอบโล่เกียรติยศ การคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับเครือข่ายโรงเรียน จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายมานพ ษมาวิมล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตอง เป็นการประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนำกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเองไปลอย ณ วัดวังค่า

ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านดงไทย ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย 1. เด็กชายอมรเทพ เทียมญาติ 2.เด็กชายอนันต์สิทธิ์ เขียวขำ 3. เด็กชายวีรพล เกื้อกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการไม่ขายเหล้าในสถานศึกษา และสิ่งเสพติดในโรงเรียน ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายร่วมกับคณะครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลป่างิ้ว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ พร้อมทัศนศึกษาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโทย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากร และเป็นการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เกี่ยวกับประศาสตร์

กีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองฝั่งยม

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองฝั่งยม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม "ดอกไม้ด้วยมือหนู" เป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.4-6

เด็กชายนนทวัฒน์ ว่างทุกข์ ชั้น ป. 5
เด็กชายอนันต์สิทธิ์ เขียวขำ ชั้น ป. 6
เด็กชายวีรพล เกื้อกูล ชั้น ป. 6

ประติมากรรมลอยตัว

ประติมากรรมลอยตัว
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ชั้น .1-3

เด็กชายคิมหันต์ คล่องดี ชั้น ป.2
เด็กหญิงฉัตพร ธุรี ชั้น ป.2
เด็กหญิงอลิษรา โคกกระเทียม ชั้น ป.3

กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และกฏหมายจราจร โดยมี ด.ต.ประสิทธิ์ จารึก เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ นายมานพ ษมาวิมล ได้มาประเมินตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔